audyty stron internetowych
webAdviser

home webAdviser.pl Certyfikat
Certyfikat "dobra strona"

Certyfikat dobra strona wyznacza standardy w polskim Internecie w zakresie u?yteczno?ci stron internetowych. Przyznawany jest wy??cznie stronom internetowym oferuj?cym najlepsze rozwi?zania funkcjonalne, dostosowane idealnie do potrzeb u?ytkownika. Przyznanie certyfikatu uzale?nione jest od pomy?lnego przej?cia bada? u?yteczno?ci serwisu prowadzonych przez webAdviser.

certyfikat dobra strona

Tylko dla najlepszych...

Obecnie tylko polski internet liczy ponad 2 miliony zarejestrowanych domen, co daje kilkaset milionów stron, i podstron. Niestety du?a cz??? z nich jest ma?o intuicyjna, trudna w obs?udze, przez co trac? one u?ytkowników, a cz?sto równie? klientów.

Certyfikat dobra strona jest przyznawany przez webAdviser na podstawie audytu u?yteczno?ci strony www. Pozytywny wynik badania uprawnia do otrzymania certyfikatu. W przypadku wyniku negatywnego definiujemy obszary wymagaj?ce poprawek. Ich wprowadzenie umo?liwia certyfikacj?.

Otrzymuj?c certyfikat wchodzisz do w?skiego grona nowoczesnych firm, które w sposób szczególny dbaj? o kontakt z klientem za po?rednictwem Internetu. Jest on gwarancj? jako?ci, rzetelno?ci i proklienckiego podej?cia do biznesu.

Je?eli jeste? zainteresowany otrzymaniem certyfikatu dobra strona, skontaktuj si? z nami. Przeprowadzimy audyt u?yteczno?ci Twojej strony internetowej i na podstawie jego wyników przyznamy certyfikat, albo wska?emy obszary wymagaj?ce poprawy. Na specjalne ?yczenie mo?emy równie? rekomendowane zmiany zaprojektowa? zgodnie z najlepszymi standardami web usability.

Czym jest certyfikat dobra strona?
 • Jeden z pierwszym certyfikatów u?yteczno?ci dla stron www w polskim internecie
 • Przyznawany najbardziej u?ytecznym stronom na naszym rynku online
 • Wyznacza standardy w zakresie web usability w polskim internecie
 • Przyznawany jest na podstawie pozytywnie zako?czonych bada? u?yteczno?ci lub wdro?enia rekomendacji wynikaj?cych z raportu
Jak mo?esz otrzyma? certyfikat?
 • Certyfikat dobra strona przyznawany jest serwisom www, które pozytywnie przesz?y przez audyt u?yteczno?ci
 • Je?eli z raportu u?yteczno?ci wynika?y rekomendacje do poprawy, po ich wdro?eniu firma mo?e uzyska? certyfikat
 • Badanie u?yteczno?ci musi by? przeprowadzone przez webAdviser
 • Po prawid?owym wdro?eniu rekomendacji wynikaj?cych z raportu nie jest wymagany ponowny, pe?ny audyt, a jedynie sprawdzenie problematycznych elementów
Jakie strony otrzymaj? certyfikat?
 • Posiadaj? intuicyjny, przyjazny interface i system nawigacji
 • S? czytelne i zrozumia?e, nie przyt?aczaj? u?ytkownika zb?dnymi informacjami
 • Posiadaj? przejrzyst? i dopasowana do charakteru strony opraw? graficzn?
 • Daj? proste mo?liwo?ci kontaktu z firm? lub z?o?enia zamówienia
 • Stosuj? powszechnie przyj?te w internecie konwencje i style
 • Stosuj? j?zyk i nazewnictwo dostosowane do oczekiwanego u?ytkownika
 • S? prawid?owo wy?wietlane na ka?dym komputerze nadmiernie go nie obci??aj?c
Co daje posiadanie certyfikatu?
 • Potwierdzenie spe?niania przez Twoj? stron? najwy?szych norm jako?ciowych z zakresu web usability
 • Gwarancja dla Twoich u?ytkowników - jako?ci, rzetelno?ci i proklienckiego podej?cia do biznesu
 • Obecno?? w gronie najlepszych interaktywnych firm w polskim internecie
Jakie s? warunki?
 • Certyfikat u?yteczno?ci mo?esz otrzyma? bezp?atnie po pozytywnym przej?ciu audytu u?yteczno?ci Twojej strony www
 • Aby zamówi? audyt u?yteczno?ci skontaktuj si? z nami
 • Certyfikat przyznawany jest na czas jednego roku, przy za?o?eniu, ?e w serwisie nie zostan? dokonane w tym czasie znacz?ce zmiany
Polecaj? nas: