audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Nasza oferta

Strona internetowa jest wizytówk? ka?dej firmy. Nie wa?ne, czy traktujesz Internet jako kana? sprzeda?y, sposób do komunikacji i wspó?pracy z klientem czy po prostu miejsce do pokazania swojej firmy i produktów. Twoja strona internetowa jest wa?na! Dobrze zaprojektowana przyci?gnie u?ytkowników i zdob?dzie nowych klientów. S?aba b?dzie odrzuca? i zostawia? negatywne wra?enie.

Jak wygl?da u?yteczna strona www?

U?yteczno?? (ang. usability) to podstawowy wyznacznik dobrej strony www. Najkrócej mówi?c u?yteczny serwis www to taki, który jest przyjazny dla korzystaj?cych z niego u?ytkowników (wysokie tzw. user experience). Na grafice poni?ej znajdziesz najwa?niejsze elementy, które taki go charakteryzuj?.
audyt u?yteczno?ci strony www

Kompleksowa poprawa u?yteczno?ci od A do Z

Oferta webAdviser sk?ada si? z czterech cz??ci, których po??czenie gwarantuje kompleksow? popraw? web usability Twojej strony internetowej. Zapewniamy obs?ug? od A do Z w czterech krokach.

Zach?camy rozpocz?cia procesu poprawy od pierwszego kroku, czyli od przeprowadzenia bada? u?yteczno?ci.
krok I krok II krok III krok IV
badanie u?yteczno?ci stron www
Badania u?yteczno?ci
Badanie u?yteczno?ci stron www pozwala sprawdzi? u?yteczno?? serwisu oraz wskaza? najwa?niejsze elementy z zakresu web usability wymagaj?ce usprawnienia.

W ramach bada? u?yteczno?ci oferujemy:

analiza porównawcza u?yteczno?ci stron www
Benchmarking
Benchmarking pozwala na znalezienie najlepszych rozwi?za? dost?pnych na rynku i popraw? user experience (UX) poprzez porównywanie si? z najlepszymi.

W jego ramach ?wiadczymy dwie us?ugi:

projektowanie u?ytecznych stron internetowych
Projektowanie
Poprawa u?yteczno?ci strony www to nie tylko wskazanie b??dów w zakresie web usability, ale równie? zaprojektowanie zmian gwarantuj?cych wzrost user experience (UX).

W naszej ofercie mo?na znale??:

Wdra?anie zmian, tworzenie stron internetowych
Wdro?enie
Ostatnim krokiem prowadz?cym do podniesienia u?yteczno?ci oraz usprawnienia user experience w serwisie www jest wdro?enie zmian.

Oferujemy: