audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Badania u?yteczno?ci

Badania u?yteczno?ci stron www

Internet szybko sta? si? dla konsumentów jednym z najwa?niejszych ?róde? informacji.
Badania wskazuj?, ?e w zale?no?ci od bran?y nawet 70% klientów przed zakupem sprawdza ofert? w Internecie. Kilkana?cie milionów w samej Polsce robi przez internet zakupy. Wybieraj? przy tym serwisy, które s? intuicyjne i proste w obs?udze, czyli posiadaj?ce wysokie user experience (UX).

Co to jest u?yteczno?? stron www?


u?yteczno?? stron www U?yteczno?? stron www (ang. web usability) to wszystkie do?wiadczenia i emocje u?ytkownika, które wynikaj? z korzystania z danej strony internetowej, czyli innymi s?owy user experience (UX). Elementy, które decyduj? o u?yteczno?ci strony www to mi?dzy innymi:
  • Intuicyjno?? – czy nowy u?ytkownik mo?e szybko znale?? szukane informacje
  • Czytelno?? – czy uk?ad tre?ci i grafik na stronie jest czytelny i nie m?czy wzroku
  • Zrozumia?o?? – czy tre?ci na stronie s? zrozumia?e dla u?ytkownika
  • Efektywno?? – czy u?ytkownicy znaj?cy stron? mog? z niej szybko i sprawnie korzysta?
  • Poprawno?? – czy strona dzia?a na ró?nych przegl?darkach i systemach
  • Optymalizacja dla wyszukiwarek – czy strona jest przyjazna dla wyszukiwarek

Co to jest badanie u?yteczno?ci strony www?

Badania u?yteczno?ci (lub inaczej testy u?yteczno?ci) pozwalaj? zweryfikowa? web usability Twojej strony pod wieloma kryteriami. Dzi?ki nim mo?esz szybko zidentyfikowa? i poprawi? s?abe punkty, które utrudniaj? u?ytkownikom korzystanie z Twojego serwisu. Prze?o?y si? to na znacz?c? popraw? user experience, a w efekcie tak?e na wzrost zamówie?.

Badania u?yteczno?ci oferowane przez webAdviser
Dla kogo? Ile trwa badanie? Jaki jest koszt? Co otrzymam?
Audyt u?yteczno?ci Dla firm chc?cych przebada? kompleksowo i szybko web usability ca?ej strony www Od 3 do 7 dni 1.000-2.000 z? Raport u?yteczno?ci przygotowany przez specjalist? od web usability, zawieraj?cy rekomendacje, forma ppt/pdf
Badania z u?ytkownikami Dla firm chc?cych zweryfikowa? i przeprowadzi? testy u?yteczno?ci konkretnych ?cie?ek konwersji (np. zakupowych) Od 14 do 28 dni 4.000-10.000 z? Raport z testów u?yteczno?ci (ppt/pdf), opinie u?ytkowników, szczegó?owe rekomendacje, filmy z bada?
Badania ruchu na stronie Dla firm chc?cych na bie??co otrzymywa? raporty z wyników i ruchu na swoich stronach internetowych. Badania cykliczne 100-1.000 z?/m-c Cykliczny raport dotycz?cy ruchu na Pa?stwa stronie internetowej
Kliknij na wybrany rodzaj badania u?yteczno?ci aby dowiedzie? si? wi?cej