audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Badania u?yteczno?ci Audyt u?yteczno?ci

Audyt u?yteczno?ci stron www (UX)
audyt stron www

Co to jest audyt u?yteczno?ci?

Ekspercki audyt stron www (lub po prostu audyt u?yteczno?ci) to najszybsza metoda na badania usability strony internetowej. Polega na kompleksowej ocenie portalu przez specjalist? w oparciu o sprawdzon? metodologi?, jego w?asne do?wiadczenie oraz najlepsze praktyki z zakresu web usability.

Jest to najbardziej kompleksowa metoda analizy stron www, gdy? pozwala na przetestowanie pod k?tem UX wszystkich elementów serwisu w jednym badaniu.

Co badamy?
 • System nawigacji
 • Intuicyjno?? dotarcia do informacji
 • Przejrzysto?? i zrozumia?o??
 • U?yteczno?? formularzy zamówieniowych i ca?ego procesu zamówienia
 • Stosowane nazewnictwo
 • Kontrol? b??dów
 • ...oraz wszystkie inne elementy decyduj?ce o UX Twojego serwisu
 • Powy?sze elementy audytu sprawdzane s? pod k?tem realizacji zdefiniowanych przez Ciebie celów portalu
Jak badamy?
 • Zbieramy od Ciebie wywiad dotycz?cy m.in. po??danego profilu u?ytkownika i celów portalu
 • Dok?adnie przeklikujemy ca?y portal i identyfikujemy b??dy
 • Analizujemy ró?ne scenariusze zamawiania lub dotarcia do kluczowych informacji
 • Audyt stron www realizujemy w oparciu o najnowsze trendy w dziedzinie u?yteczno?ci(UX)
 • Ka?dy audyt u?yteczno?ci jest inny, dlatego badania usability s? zawsze optymalizowane pod konkretny przypadek
Co otrzymasz?
 • Raport z przeprowadzonego audytu strony w formie prezentacji
 • Raport wska?e w formie tekstowo-graficznej problematyczne elementy Twojego serwisu oraz modelowe rekomendacje ich rozwi?zania
 • Dokument b?dzie zawiera? w zale?no?ci od potrzeb od kilkudziesi?ciu do kilkuset slajdów
 • Po wprowadzeniu kompletu rekomendowanych zmian Twój serwis otrzyma presti?owy certyfikat dobra strona
 • Zobacz przyk?adowy raport z badania niewielkiej strony www
Twoje korzy?ci:
 • Kompleksowe badania usability wszystkich elementów Twojego portalu
 • Najszybsza metoda na identyfikacj? wi?kszo?ci b??dów, od 3 do 7 dni
 • Wyj?tkowo atrakcyjna cena
 • Profesjonalne rekomendacje rozwi?zania zidentyfikowanych problemów
Ceny:
 • od 1.000 z?
 • Cena zale?na od wielko?ci i skomplikowania serwisu
 • Czas wykonania od 3 do 7 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: