audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Badania u?yteczno?ci Badania ruchu na stronie

Badania ruchu na stronie

Optymalizacja u?yteczno?ci strony www to najwa?niejszy, ale nie jedyny krok w drodze do sukcesu w biznesie internetowym. Sytuacja cz?sto zmienia si? b?yskawicznie, dlatego tak wa?ny jest bie??cy monitoring ruchu na Twoim portalu.

Badania ruchu na stronie Niestety bie??cy monitoring to proces czasoch?onny, wymagaj?cy cyklicznej weryfikacji bardzo wielu danych. WebAdviser posiada w swojej ofercie us?ug?, która pozwala rozwi?za? ten problem - cykliczne badania ruchu na stronie. Ka?dy raport jest personalizowany pod potrzeby danego klienta, a nast?pnie wysy?any do niego cyklicznie w ustalonych odst?pach czasowych. W zale?no?ci od Twoich potrzeb mo?emy raportowa? w trybie dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym lub miesi?cznym.

Czym s? badania ruchu?
 • Monitoring ruchu i zachowa? u?ytkowników na Pa?stwa portalu
 • Analiza trendów i zmian w zale?no?ci od wprowadzanych modyfikacji
 • Projekcje ruchu w przysz?o?ci
 • Rekomendacje potencjalnych mo?liwo?ci poprawy
Co zyskasz?
 • Sta?e ?ród?o informacji o sytuacji na portalu
 • Przejrzysta i czytelna struktura raportów
 • Szybka informacja o pojawiaj?cych si? problemach
 • Bie??ce analizy i rekomendacje poprawy
Co otrzymasz?
 • Liczba u?ytkowników odwiedzaj?cych portal
 • ?ród?a ruchu
 • Struktura odwiedzaj?cych
 • Przep?ywy u?ytkowników na stronie
 • Trendy i projekcie
 • Bie??ce analizy i rekomendacje poprawy
Jak badamy?
 • Zagnie?d?amy w kodzie html skrypt Google Analytics zliczaj?cy ruch w serwisie
 • Ustalamy z klientem struktur? i zakres raportu
 • Przesy?amy klientowi raporty cyklicznie w ustalonych odst?pach (dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym lub miesi?cznym)
Ceny:
Wszystkie ceny podane s? w uj?ciu miesi?cznym i uzale?nione od cz?stotliwo?ci:

 • Dzienny - 1.500 z?/m-c
 • Tygodniowy - 800 z?/m-c
 • Dwutygodniowy - 500 z?/m-c
 • Miesi?czny - 250 z?
Polecaj? nas: