audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Badania u?yteczno?ci Badania z u?ytkownikami

Badania z u?ytkownikami
testy u?yteczno?ci stron www

Czym s? badania z u?ytkownikami?

Badania z u?ytkownikami to jedna z metod testów u?yteczno?ci strony WWW polegaj?ca na obserwacji, w jaki sposób u?ytkownicy Twojego serwisu radz? sobie z wykonywaniem na niej najbardziej po??danych czynno?ci. Badanie dotyczy wi?c wybranego procesu, najcz??ciej zakupowego, a nie ca?ej strony. Weryfikujemy wi?c z maksymaln? dok?adno?ci? user experience najwa?niejszych elementów strony, które w najwi?kszym stopniu decyduj? o jej sukcesie lub pora?ce.

optymalizacja stron www Testy u?yteczno?ci przeprowadzane s? na specjalnie dobranej grupie respondentów odpowiadaj?cych profilem Twoim klientom. Nie mamy sta?ych grup, do ka?dego badania rekrutujemy zupe?nie nowe osoby. Dzi?ki temu mamy gwarancj?, ?e wyniki bada? nie b?d? zak?ócone przez poprzednie do?wiadczenia z innych bada?. Podczas testów u?yteczno?ci respondenci wykonuj? ustalone z Tob? zadania. Najcz??ciej jest to odnalezienie i zamówienie produktu, rejestracja lub wykonanie innych czynno?ci w serwisie.

analiza stron www

Wyniki bada? pozwalaj? zidentyfikowa? ponad 96% b??dów i problemów, z którymi spotykaj? si? u?ytkownicy na Twojej stronie. Dzi?ki temu optymalizacja Twojej strony WWW mo?e si? skupi? na najwa?niejszych elementach, które maj? kapitalny wp?yw na user experience i przede wszystkim na wyniki sprzeda?owe.

Jak przebiega proces bada? z u?ytkownikami?

Analiza strony WWW sk?ada si? w tym przypadku z trzech etapów:

UX
 1. Przygotowanie testów u?yteczno?ci
  • Zebranie od klienta informacji na temat jego grupy docelowej
  • Ustalenie wspólnie zada?, które b?d? wykonywa? badani
  • Rekrutacja respondentów zgodnie z Twoimi wytycznymi
 2. Przeprowadzenia bada? – indywidualne sesje z respondentami
  • Wykonanie przez respondenta ustalonych wcze?niej zada? podczas indywidualnych sesji
  • Ankieta satysfakcji – ocena egonomii, nawigacji, przejrzysto?ci
   i ogólne odczucia zwi?zane z korzystaniem z portalu
 3. Analiza wyników bada? i opracowanie raportu z testów u?yteczno?ci
  • Analiza empiryczna - ?cie?ki klienta, klikni?cia, sposób wyszukiwania informacji
  • Analiza jako?ciowa - odczucia zwi?zane z korzystaniem z serwisu, komentarze, opisy zachowa?, opisy najpopularniejszych problemów
Co badamy?
 • proces rejestracji w serwisie
 • proces wyszukania produktu
 • proces zamówienia produktu
 • proces wyszukania informacji
 • proces obs?ugi interface'u
 • ...oraz wykonanie w serwisie innych, ?ci?le okre?lonych zada? i czynno?ci
Jak badamy?
 • od 2 do 5 scenariuszy
 • 10-15 respondentów
 • maksymalnie godzina na respondenta
 • prowadz?cy badanie pog??bia wywiad w czasie badania
 • ...dzi?ki powy?szym mamy gwarancj? maksymalnej efektywno?ci badania
Co otrzymasz?
 • szczegó?owy raport z bada? z wynikami zbiorczymi i indywidualnymi
 • zestaw rekomendacji modelowych w zakresie optymalizacji Twojej strony WWW
 • pliki video z nagranymi dzia?aniami respondentów i ich wypowiedziami
 • na specjalne ?yczenie równie? przeprowadzimy prezentacj? z wynikami bada?
Twoje korzy?ci:
 • mo?liwo?? szczegó?owego przetestowania rozwi?za? na Twoich u?ytkownikach
 • kompletna wiedza na temat problemów, z jakimi spotykaj? si? u?ytkownicy w najwa?niejszych procesach oraz rekomendacje usprawnie?
 • ewentualne braki w serwisie rozpoznane przez Twoich u?ytkowników
 • mo?liwo?? najlepszej optymalizacji strony WWW i poprawy user experience
Ceny:
 • 4.000-10.000 z?
 • Czas wykonania od 14 do 28 dni
 • cena uzale?niona jest od zakresu badania oraz liczby bior?cych w nim udzia? respondentów
Polecaj? nas: