audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Badania u?yteczno?ci Testy A/B

Testy A/B

Konwersja dla wi?kszo?ci serwisów jest kluczowym czynnikiem decyduj?cym o powodzeniu projektu. Najcz??ciej uto?samiana jest ze sprzeda??, rejestracj? lub po prostu zainteresowaniem tematem. Dlatego optymalizacja tego czynnika jest niezwykle wa?na dla ka?dej strony internetowej.

Na czym polegaj? testy A/B?

testy a/b Testy A/B to najlepsza metoda na popraw? konwersji pojedynczych elementów strony www. Pozwalaj? porówna? ze sob? dwie wersje tej samej witryny ró?ni?ce si? tylko jednym elementem. Mo?e by? to na przyk?ad przycisk "Call-to-action" z dwoma ró?nymi tekstami (na przyk?ad ZAMAWIAM i WYBIERAM) lub w dwóch ró?nych kolorach.

Testy A/B odpowiedz? nam na pytanie, która z wersji ma lepszy wp?yw na konwersj?. Na naszym przyk?adzie tworzymy dwie wersje strony z dwoma tekstami na przycisku. Nast?pnie 50% odwiedzaj?cych nasz? stron? u?ytkowników wy?wietlamy przycisk ZAMAWIAM, a drugiej cz??ci przycisk WYBIERAM. Prób? przeprowadzamy na grupie przynajmniej kilkuset u?ytkowników (im wi?cej tym lepsze wyniki).

Na koniec testu podliczamy wyniki i sprawdzamy konwersj?. Je?eli na przyk?ad na przycisk ZAMAWIAM klikn??o 30% u?ytkowników, a na WYBIERAM 50% to rekomendacja jest klarowna - wersja B jest lepsza od wersji A.

Powy?szy test mo?na kontynuowa?, testuj?c na przyk?ad zwyci?ski przycisk WYBIERAM z przyciskiem KUPUJ?. Procedura wygl?da przy tym tak samo jak w powy?szym przyk?adzie. Liczba testów zale?y od klienta, przy czym zawsze nale?y pami?ta?, ?e przebadanie wi?kszej liczby kombinacji zwraca nam rezultaty wy?szej jako?ci.

Do czego u?ywane s? testy A/B?

testy A/B

Testy A/B u?ywane s? najcz??ciej przy badaniu:
 • Stron produktowych w sklepach internetowych
 • Landing Page'ów dla kampanii promocyjnych
 • Kreacji ró?nego rodzaju reklam internetowych
 • Wej?cia do procesu rejestracji
 • ...oraz innych elementów, przy których oczekiwana
  jest reakcja u?ytkownika (na przyk?ad poprzez klikni?cie)
Co badamy?
 • Wp?yw zmiany pojedynczych elementów na konwersj?, takich jak:
 • Przyciski "Call-to-action"
 • Nag?ówki
 • Slogany reklamowe
 • Kolor t?a
 • Wielko?? grafiki
 • Rodzaj grafiki
 • Zachowanie elementów dynamicznych
 • ...oraz inne elementy, które mog? mie? kapitalny wp?yw na konwersj?
Jak badamy?
 • Tworzymy list? pojedynczych elementów, które mog? mie? wp?yw na konwersj?
 • Do ka?dego wybranego elementu tworzymy warianty, np. ró?ne kolory tego samego przycisku (wersje A i B)
 • Wy?wietlamy 50% u?ytkowników stron? z wersj? A, pozosta?ym z wersj? B badanego elementu
 • Zliczamy konwersj? w oparciu o odpowiednio du?? prób? i rekomendujemy optymalne rozwi?zanie
 • W razie potrzeby testujemy kolejne warianty tego samego rozwi?zania
Co otrzymasz?
 • Kompletny raport z badania ze szczegó?owymi analizami wyników oraz rekomendacjami wdro?eniowymi
 • Cenne informacje o czynnikach wp?ywaj?cych na konwersj? na Twojej stronie www
 • Mo?liwo?? testowania i optymalnego doboru wszystkich elementów strony
 • Wyniki oparte na prawdziwych u?ytkownikach Twojej strony
Twoje korzy?ci:
 • Jednoznaczna odpowied? na pytania "Które rozwi?zanie jest lepsze"
 • Badanie przeprowadzane na "?ywym organizmie" - u?ytkownikach korzystaj?cych z Twojego serwisu
 • Optymalizacja najwa?niejszych elementów wp?ywaj?cych na konwersj? w Twoim serwisie
 • Wzrost zysków dzi?ki zwi?kszeniu konwersji
Ceny:
 • 300 z? za pojedynczy test A/B
 • 200 z? za test A/B przy zamówieniu 2-5 sztuk
 • 150 z? za test A/B przy zamówieniu ponad 5 sztuk
Polecaj? nas: