audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Badania u?yteczno?ci Audyt WCAG 2.0

Audyt dost?pno?ci WCAG 2.0

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) to mi?dzynarodowy standard dost?pno?ci stron internetowych. Dost?pno?ci dla ka?dego, w??czaj?c w to mniej wprawnych u?ytkowników, osoby starsze, a przede wszystkim osoby o ró?nym stopniu niepe?nosprawno?ci. Standardy WCAG 2.0 s? tworzone w ramach organizacji W3C, która ustanawia ?wiatowe standardy pisania i przesy?u stron WWW.

Audyt WCAG 2.0 dla organów administracji pa?stwowej

Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 526) okre?li?o minimalne standardy dost?pno?ci dla serwisów WWW s?u?b publicznych i administracji pa?stwowej. Zgodnie z nim instytucje publiczne maj? obowi?zek spe?nienia na swoich stronach internetowych standardów WCAG 2.0 na poziomie minimum AA (a w kilku przypadkach na poziomie A).

Wychodz?c naprzeciw podwy?aniu oczekiwaniom klientów i podwy?szaniu standardów dla stron internetowych administracji publicznej, webAdviser postanowi? zaoferowa? audyt dost?pno?ci WCAG 2.0. Audyt ten jest produktem skierowanym do instytucji publicznych, maj?cym na celu weryfikacj?, czy strona WWW spe?nia kryteria dost?pno?ci okre?lone przez organizacj? W3C. Audyt WCAG 2.0 poza weryfikacj? zgodno?ci ze standardami zawiera równie? rekomendacje, jak usprawni? badany serwis, aby spe?nia? on w.w. kryteria.

Poza rekomendacjami wynikaj?cymi z WCAG 2.0 audyt wykazuje równie? ogólne problemy zwi?zane z u?yteczno?ci? badanego serwisu. Wskazujemy przy tym rozwi?zania, które mog? poprawi? stron? WWW i uczyni? j? ?atwiejsz? w obs?udze.
Co badamy?
Jak badamy?
 • Kierujemy si? ?ci?le wskazówkami zawartymi w dokumencie opisuj?cym standardy WCAG 2.0
 • Ka?de kryterium weryfikujemy, oceniamy i opisujemy osobno
 • Pos?ugujemy si? profesjonalnymi narz?dziami poprawiaj?cymi jako?? wyników
 • Dodatkowe badanie u?yteczno?ci przeprowadzamy metod? audytu eksperckiego
Co otrzymasz?
 • Szczegó?ow? ocen? Twojej strony pod k?tem ka?dego z kryteriów WCAG 2.0
 • Rekomendacje w zakresie usprawnie?, które pozwol? otrzyma? wy?sz? ocen?
 • Certyfikat webAdviser dobra strona po wdro?eniu poprawek rekomendowanych w audycie WCAG 2.0
Twoje korzy?ci:
 • Kompletna weryfikacja zgodno?ci strony www z wytycznymi WCAG 2.0
 • Konkretne rekomendacje usprawnie? w miejscach wymagaj?cych podj?cia dzia?a?
 • Dodatkowy podstawowy audyt u?yteczno?ci serwisu
 • Mo?liwo?? uzyskania presti?owego certyfikatu dobra strona
Ceny:
 • od 1.000 z?
 • Czas wykonania do 7 dni
 • Aby zamówi? audyt zapraszamy do dzia?u kontakt
Polecaj? nas: