audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Benchmarking


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Benchmarking stron www

Benchmarking jest doskona?ym uzupe?nieniem audytu u?yteczno?ci stron www. Pozwala na przeprowadzenie analizy porównawczej z konkurencyjnymi stronami dost?pnymi na rynku i wybór najlepszych stosowanych na rynku rozwi?za?. W ramach benchmarkingu webAdviser oferuje dwa rodzaje analiz: analiz? porównawcz? oraz analiz? najlepszych praktyk.

Analiza porównawcza

analiza porównawcza benchmarking Analiza porównawcza stanowi podstaw? wszystkich analiz biznesowych na danym rynku. Pozwala ona porówna? nasz? firm? (w tym przypadku nasz? stron? internetow?) z konkurencj? wed?ug ?ci?le okre?lonych kryteriów. Wynikiem takiej analizy jest raport z ocenami ka?dego z badanych serwisów w oparciu o kilkana?cie lub kilkadziesi?t ró?nych kryteriów. Mog? by? to na przyk?ad prezentacja oferty, proces zakupowy, elementy graficzne, szybko?? ?adowania serwisu czy intuicyjno??.

Dzi?ki temu rozpoznajemy silne i s?abe strony ka?dego z serwisów oraz identyfikujemy, co w naszym serwisie nale?y poprawi?, aby sta? si? lepszy. Analiza porównawcza jest równie? bardzo cenn? pomoc? dla managerów przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Analiza najlepszych praktyk

Analiza najlepszych praktyk polega na wyszukiwaniu najlepszych rozwi?za? konkretnego problemu - na przyk?ad sposobu konfiguracji samochodu lub prezentacji pakietów us?ug telekomunikacyjnych. Ten rodzaj badania nie polega na porównywaniu z góry ustalonej liczby konkurentów, ale na poszukiwaniu najlepszych rozwi?za? postawionego problemu.

W internecie firmy z ró?nych sektorów spotykaj? si? z podobnymi problemami, dlatego wa?na jest szeroka perspektywa i otwarto?? na inne bran?e. W przeciwie?stwie do analizy porównawczej rozszerzamy to pole badania równie? na inne bran?e i analogiczne rynki w innych krajach. Dzi?ki temu mamy pewno?? znalezienia najlepszego dost?pnego na rynku rozwi?zania.
Benchmarking w ofercie webAdviser
Dla kogo? Ile trwa badanie? Jaki jest koszt? Co otrzymam?
Analiza porównawcza Dla firm chc?cych szczegó?owo porówna? swoj? stron? www z konkurencj? Od 3 do 10 dni 800-2.000 z? Raport ze szczegó?owym porównaniem wybranych stron www w oparciu o ustalone kryteria + rekomendacje
Analiza najlepszych praktyk Dla firm szukaj?cych optymalnego rozwi?zania konkretnego problemu na stronie www Od 3 do 10 dni 600-800 z? Raport przedstawiaj?cy kilkana?cie najlepszych rozwi?za? danego problemu z rekomendacjami
Kliknij na wybrany rodzaj benchmarkingu aby dowiedzie? si? wi?cej