audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Benchmarking Analiza najlepszych praktyk


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Analiza najlepszych praktyk

W biznesie internetowym cz?sto spotykamy si? z trudnymi problemami w pozornie prostych sprawach. Cz?sto s? to problemy, z którymi wcze?niej spotyka?y si? ju? inne firmy. Próbuj?c rozwi?za? je samodzielnie, nara?amy si? jednak wtedy na ryzyko pora?ki. Mo?na te? zmodyfikowa? i wdro?y? rozwi?zanie, które ju? dzia?a z sukcesami na rynku.

Czym jest analiza najlepszych praktyk?

analiza najlepszych praktyk Analiza najlepszych praktyk (best practice analysis) opiera si? na wyszukiwaniu innowacyjnych, pomys?owych rozwi?za? stosowanych do rozwi?zania konkretnych problemów biznesowych. W odró?nieniu od analizy porównawczej koncentruje si? ona na wybranym problemie i poszukuje rozwi?zania nie tylko na wybranym rynku, ale równie? w bran?ach lu?no powi?zanych, które musz? rozwi?zywa? podobne trudno?ci. Analiza najlepszych praktyk jest najcz??ciej sposobem rozwi?zania problemów, które wynikaj? z przeprowadzonego audytu strony internetowej.

Przyk?adem mo?e by? poszukiwanie najlepszych rozwi?za? dla kont klienta na portalu du?ej sieci komórkowej. Naturalnym benchmarkiem s? tu serwisy krajowych i zagranicznych konkurentów, ale analiza cz?sto si?ga równie? do niektórych rozwi?za? stosowanych na przyk?ad w e-sklepach z elektronik?, czy rozwi?za? w bankach internetowych.

Analiza najlepszych praktyk jest cz?sto dobrym uzupe?nieniem bada? u?yteczno?ci.

Jak wygl?da analiza najlepszych praktyk?

Zakres analizy best practices jest w ka?dym przypadku nietypowy i nie mo?na z góry okre?li?, czym si? ona zako?czy. Mo?liwe jest jedynie okre?lenie wyj?ciowej bazy serwisów, które powinny zosta? przebadane. Analiza najlepszych praktyk mo?e opiera? si? równie? na przeszukiwaniu ró?nego rodzaju forów internetowych, artyku?ów prasowych czy prac naukowych, które cz?sto s? nieocenionym ?ród?em informacji o nowo?ciach.

Dlaczego warto z niej skorzysta??

W XXI wieku innowacyjno?? jest motorem post?pu. Optymalnym rozwi?zaniem jest zawsze wdra?anie autorskich rozwi?za?, które nie by?y wcze?niej przez nikogo stosowane. Niestety nie zawsze jeste?my pierwsi. Dlatego podejmuj?c problem biznesowy, zw?aszcza w tak innowacyjnej bran?y, jak serwisy internetowe, warto sprawdzi?, czy kto? ju? z podobnym problemem si? nie spotka? i jak go rozwi?za?. Pozwala to unikn?? b??dów i pomy?ek, które zawsze drogo kosztuj?.

Co badamy?
Elementy:
 • Procesu zakupowego...
 • Prezentacji oferty
 • Konfiguracji produktu
 • Sterowania przep?ywami u?ytkowników
 • ...lub innego problemu, który chcesz rozwi?za? na swojej stronie internetowej
Jak badamy?
 • Rozpoznajemy dok?adnie Twój problem
 • Identyfikujemy potencjalne strony/bran?e, które mog? styka? si? z podobnymi problemami
 • Przeprowadzamy benchmarking w poszukiwaniu najlepszych praktyk
 • Wykonujemy analiz? wyników i przedstawiamy optymalne rozwi?zanie
Co otrzymasz?
 • Raport z przeprowadzonego benchmarkingu
 • Opis kilku/kilkunastu rozwi?za? postawionego problemu na innych stronach
 • Warto?ciowanie rozwi?za? - przedstawienie silnych i s?abych stron
 • Rekomendacje dopasowane do specyfiki Twojego serwisu
Twoje korzy?ci:
 • Identyfikacja najlepszych rozwi?za? danego problemu
 • Rekomendacje dostosowane do specyfiki Twojego portalu
 • Krótki czas wykonania (do 10 dni) i atrakcyjna cena
Ceny:
 • 600 - 800 z?
 • Cena zale?na od specyfiki danego problemu
 • Czas wykonania od 3 do 10 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: