audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Benchmarking Analiza porównawcza


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?

Wiedza o sytuacji swojej firmy w porównaniu do konkurencji jest jednym z podstawowych czynników przy podejmowaniu decyzji. W biznesie internetowym jest szczególnie wa?ne, by nie zostawa? w tyle za konkurencj? i na bie??co wzmacnia? swoj? pozycj? w obszarach, w których przegrywamy z konkurencj?.

Czym jest analiza porównawcza?

Analiza porównawcza stron www Analiza porównawcza pozwala na dog??bne porównanie naszego portalu do serwisów konkurencji. Umo?liwia identyfikacj? naszych silnych i s?abych stron, jak równie? optymalnych rozwi?za?.

Najwa?niejsz? cech? tej techniki jest porównywalno?? – czyli mo?liwo?? tabelarycznego zestawienia konkretnych elementów, czy funkcjonalno?ci stron, ich porównanie i ocena.

Analiza porównawcza z konkurencj? jest doskona?ym uzupe?nieniem bada? u?yteczno?ci, zw?aszcza audytu eksperckiego.

Jak przeprowadzana jest analiza porównawcza?

Analiza porównawcza jest metod? opieraj?c? si? na analizie serwisów pod k?tem wcze?niej wybranych kryteriów. Ka?de kryterium w ka?dym serwisie jest osobno badane, opisywane, komentowane i oceniane. Dzi?ki temu mamy pewno??, ?e ?adna istotna informacja nie zostanie pomini?ta.

W czasie analizy webAdviser stosuje szereg profesjonalnych narz?dzi, które pozwalaj? na przeprowadzenie ca?ego procesu w sposób maksymalnie dok?adny i efektywny. Zawsze dajemy rekomendacj? co do najwa?niejszych kryteriów, zgodnie z którymi powinna by? przeprowadzona analiza, ale ostateczna lista jest ustalana wspólnie z klientem.

Co zyskasz dzi?ki analizie?

Dzi?ki analizie porównawczej uzyskasz informacje, jak tak na prawd? wygl?da Twój serwis na tle konkurencji. Jakie s? jego mocne strony, a co nale?y szybko poprawi?. Co ju? masz w swoim serwisie, a czego mu jeszcze brakuje.

Analiza porównawcza jest równie? doskona?ym doradc? przy podejmowaniu wa?nych decyzji biznesowych. Pozwala uczy? si? na do?wiadczeniach innych graczy, a cz?sto równie? korzysta? z ich dobrych pomys?ów. Jest to narz?dzie pozwalaj?ce szybko weryfikowa? nowe trendy i kierunki, z którymi pod??a rynek.
Co badamy?
 • Twoj? stron? www
 • Strony www wybranych konkurentów (zwykle od 2 do 6)
 • W oparciu o kilkana?cie ustalonych wcze?niej kryteriów
 • Przedmiotami analizy mog? by? firmy krajowe lub zagraniczne
Jak badamy?
 • Zbieramy od Ciebie podstawowe informacje o Twoim rynku
 • Ustalamy wspólnie kryteria, wed?ug których prowadzona b?dzie analiza
 • Ustalamy wspólnie konkurentów, którzy b?d? poddani badaniu
 • Ka?de kryterium w ka?dej firmie oceniamy i opisujemy osobno
Co otrzymasz?
 • Raport z przeprowadzonej analizy w formie pdf/ppt
 • Tabelaryczne zestawienie i podsumowanie ocen wed?ug ustalonych kryteriów
 • Rozbudowan? analiz? ka?dego z badanych kryteriów na wszystkich badanych portalach
 • Rekomendacje obszarów wymagaj?cych poprawy, aby wzmocni? Twoj? przewag? konkurencyjn?
Twoje korzy?ci:
 • Kompleksowe, tabelaryczne zestawienie Twojej pozycji na rynku vs. konkurencja
 • Wieloczynnikowa ocena Twojego portalu na tle g?ównych konkurentów
 • Profesjonalne rekomendacje rozwi?zania zidentyfikowanych problemów
 • Atrakcyjna cena i krótki czas wykonania
Ceny:
 • 800 - 2.000 z?
 • Cena zale?na ilo?ci badanych konkurentów oraz ilo?ci kryteriów
 • Czas wykonania od 3 do 10 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: