audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Projektowanie


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Projektowanie

Naturalnym nast?pstwem raportu z badania u?yteczno?ci strony www jest wdro?enie rekomendowanych poprawek. Jednak pomi?dzy decyzj? a wdro?eniem znajduje si? bardzo wa?ny etap – zaprojektowanie rekomendowanych w raporcie u?yteczno?ci zmian.

web design

WebAdviser oferuje projektowanie stron www w oparciu o wyniki bada? u?yteczno?ci, najlepsze praktyki z zakresu web design oraz nasze do?wiadczenie. Projektujemy zarówno ca?e serwisy, jak równie? poszczególne sekcje czy ?cie?ki konwersji. Zajmujemy si? równie? innymi elementami, które wp?ywaj? na usability design, jak na przyk?ad dostosowanie nazewnictwa do Twoich u?ytkowników, czy odpowiedni dobór s?ów kluczowych.

??cznie w naszej ofercie znajd? Pa?stwo 4 modu?y zwi?zane z projektowaniem:
Web design w ofercie webAdviser
Dla kogo? Ile trwa projektowanie? Jaki jest koszt? Co otrzymam?
Projektowanie nowych serwisów Dla firm oczekuj?cych kompletnej przebudowy swojej strony www w oparciu o usability design Od 7 do 21 dni od 1.000 z?, cena zale?y od wielko?ci planowanego serwisu Specyfikacja techniczna (funkcjonalna) nowego serwisu - projekt graficzny + szczegó?owy opis wszystkich funkcjonalno?ci dla programisty
Projektowanie uk?adu nawigacji Dla firm, które chcia?yby zoptymalizowa? uk?ad menu na swojej stronie www w oparciu o najlepsze zasady web design Od 3 do 7 dni 500-2.000 z? Projekt uk?adu nawigacji na stronie www, w tym mapa strony, nazwy kategorii, rekomendacje sposobu prezentacji, uzasadnienie
Optymalizacja tre?ci i nazewnictwa Dla firm chc?cych dostosowa? nazewnictwo stosowane na stronie do swoich u?ytkowników, aby uczyni? serwis zrozumia?ym 7-21 dni 600-3.000 z? Analiza u?ywanego na stronie nazewnictwa, rekomendacje zmian w terminologii oraz w zakresie optymalizacji struktury tekstów w serwisie
Dobór s?ów kluczowych dla Google Dla firm chc?cych pozycjonowa? si? pod s?owami kluczowymi, które zapewni? maksymalny ruch dobrej jako?ci (czyli przek?adaj?cy si? na sukcesy finansowe) 3-5 dni 400-600 z? List? s?ów kluczowych, które u?yte przy pozycjonowaniu serwisu zapewni? najlepsze wyniki dla serwisu oraz rekomendacje w zakresie sposobu ich u?ycia
Kliknij na wybrany rodzaj us?ugi aby dowiedzie? si? wi?cej