audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Projektowanie Dobór s?ów kluczowych SEO


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?

W Polsce ponad 95% internautów u?ywa Google jako g?ównej wyszukiwarki. Wyszukuj? informacje, produkty, us?ugi i tysi?ce innych rzeczy. Dlatego dla ka?dej firmy, która chce zaistnie? w internecie pozycjonowanie w tej wyszukiwarce jest kluczem do sukcesu w internecie.

Czym s? s?owa kluczowe?

S?owa kluczowe SEO S?owa kluczowe to wyrazy lub ca?e wyra?enia, które najlepiej opisuj? tematyk? strony i pozycjonuj? j? w wynikach wyszukiwania.

U?ytkownik poszukuj?c informacji o produktach lub us?ugach wpisuje w wyszukiwark? frazy które z punktu widzenia Google s? s?owami kluczowymi. Wyszukiwarka dopasowuje te s?owa do wszystkich znanych sobie serwisów www i wybiera te, do których jej zdaniem pasuj? najlepiej. Dlatego na naszej stronie s?owa kluczowe powinny by? dobrane w taki sposób, aby jak najcz??ciej pokrywa?y si? z tym, co u?ytkownicy wpisuj? w Google szukaj?c stron takich jak Twoja. S?owa te powinny by? ponadto u?yte odpowiedni? liczb? razy i w odpowiednim kontek?cie.

Dzi?ki profesjonalnym narz?dziom webAdviser dobierze s?owa kluczowe dla Twojej strony w taki sposób, aby zmaksymalizowa? pozyskanie ruchu wysokiej jako?ci, czyli takiego, który przyniesie Ci wymierne efekty (sprzeda?, rejestracja itd.).

Oczywi?cie dobór s?ów kluczowych nie jest jedynym elementem, który liczy si? przy pozycji naszej strony. Znaczenie maj? takie parametry jak liczba linków prowadz?cych na nasz? stron?, jako?? tych linków i wiele innych parametrów, które s? tajemnic? firmy Google. Dzi?ki optymalizacji tych elementów wi?cej osób zobaczy nasz? stron? w wynikach wyszukiwania, co prze?o?y si? na liczb? wizyt i przede wszystkim na wzrost liczby zamówie?.

Jak dobieramy s?owa kluczowe?

W procesie doboru s?ów kluczowych korzystamy z kilku narz?dzi. Podstawowym s? wywiady przeprowadzane zarówno z w?a?cicielem strony, jak równie? ze zwyk?ymi u?ytkownikami. Przeprowadzamy równie? analiz? tematyki Twojego portalu w oparciu o cz?stotliwo?? wyszukiwania poszczególnych fraz.

Nast?pnie powstaje d?uga lista potencjalnych s?ów i faz kluczowych, któr? przetwarzamy za pomoc? profesjonalnych narz?dzi. Korzystamy przy tym przede wszystkim z udost?pnianych przez Google informacji na temat liczby oraz celów wyszuka? tych s?ów w ostatnim czasie. Dzi?ki temu nasi klienci maj? gwarancje, ?e dobór zosta? przeprowadzony na podstawie rzeczywistych danych, a nie jedynie wynikach cz?stkowych bada?.
Co analizujemy?
 • Tematyk? Twojej strony pod k?tem zapyta? do wyszukiwarki
 • S?owa kluczowe stosowane na stronach konkurencji
 • Potencjalne s?owa kluczowe pod k?tem cz?sto?ci zapyta? do wyszukiwarki
 • Potencjalne s?owa kluczowe pod k?tem jako?ci ruchu jaki przynosz?
Jak analizujemy?
 • Analizujemy popularno?? s?ów kluczowych w narz?dziach propozycji Google adWords
 • Badamy nat??enie s?ów u konkurencji za pomoc? narz?dzi takich jak SEOquake
 • Sprawdzamy popularno?? synonimów proponowanych s?ów
 • Weryfikujemy popularne zapytania na Onet Boksach i najpopularniejszych zapytaniach WP
Co otrzymasz?
 • List? najlepszych s?ów kluczowych dla Twojej strony wraz z formami gramatycznymi
 • Rekomendacje u?ycia s?ów w zale?no?ci od podstrony
 • Analiz? nat??enia s?ów kluczowych na stronach Twojej konkurencji
Twoje korzy?ci:
 • S?owa kluczowe dobrane z my?l? o maksymalnej efektywno?ci
 • Koncentracja na realizacji celów strony a nie tylko na zwi?kszeniu ruchu - zbieranie ruchu dobrej jako?ci
 • Bardzo atrakcyjna cena i krótki czas wykonania
Ceny:
 • 400-600 z?
 • Cena zale?na od liczby podstron i zró?nicowania s?ów kluczowych
 • Czas wykonania od 3 do 5 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: