audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Projektowanie Optymalizacja tre?ci


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Optymalizacja tre?ci

Intuicyjny system nawigacji i dobra oprawa graficzna nie wystarczaj? do stwierdzenia, ?e web usability na stronie jest wysokie. U?yteczna strona to równie? tre?ci - odpowiednio ustrukturyzowane, czytelne i zrozumia?e dla jej u?ytkowników, w których u?ytkownik w ci?gu kilku chwil znajdzie szukan? informacj?.

Dlaczego nazewnictwo i czytelno?? s? wa?ne?

Przyjazne teksty w internecie Badania u?yteczno?ci wskazuj?, ?e u?ytkownicy sieci najpierw skanuj? wzrokiem tre?ci zawarte na stronie, szukaj? interesuj?cych ich informacji i dopiero z nimi zapoznaj? si? dok?adniej. Dlatego kluczowe staje si?, aby tre?ci zawarte na stronie by?y odpowiednio skonstruowane.

Niestety ka?da bran?a ma swój katalog charakterystycznych nazw, które poza ni? nie s? powszechnie znane. Pu?apka, w jak? wpada wiele firm, to u?ywanie w komunikacji z klientami w?a?nie tych ma?o znanych na zewn?trz poj??. Jest to naturalne zagro?enie wynikaj?ce z wej?cia pewnych nazw do potocznego s?ownika w?skiej grupy specjalistów.

Równie? niew?a?ciwa struktura informacji, brak hierarchizacji tre?ci czy nieodpowiednio dobrane nag?ówki spowoduj?, ?e wi?kszo?? u?ytkowników szybko straci zainteresowanie Twoj? stron? i w konsekwencji produktami.

Co sk?ada si? na u?yteczne nazewnictwo?

U?yteczne nazewnictwo to kilka podstawowych elementów, które decyduj? o czytelno?ci dost?pnych na stronie tre?ci:
 • Odpowiednia struktura tekstu, podzielona na sekcje z widocznymi nag?ówkami
 • Zachowanie zasady "jeden akapit - maksymalnie jedna wa?na informacja"
 • Akapity nie d?u?sze ni? 8-10 wersów (optymalnie 5-7), nie rozci?gni?te na ca?y ekran
 • Liczne wypunktowania i numeracje
 • Odpowiednio dobrany j?zyk (zwykle przewaga krótkich, prostych zda?)
 • U?ywanie poj?? zrozumia?ych dla Twojej grupy docelowej
 • Wa?ne informacje odpowiednio wyró?nione
 • W razie potrzeby infografiki lub zdj?cia wspomagaj?ce tekst
Dzi?ki zastosowaniu powy?szych regu? tre?ci na Twojej stronie stan? si? ?atwe w odbiorze i u?atwi? proces skanowania wzrokiem.

Jakie powinno by? optymalne nazewnictwo?

Prawid?owe nazewnictwo powinno spe?nia? kilka podstawowych zasad, mi?dzy innymi:

 • Zrozumia?o?? i dostosowanie do u?ytkowników – wszystkie poj?cia u?yte na stronie powinny by? jasne i zrozumia?e dla jej u?ytkowników. Konieczne jest równie? dostosowanie nazewnictwa do Twoich klientów. Je?eli s? to profesjonali?ci, bran?owe poj?cia s? wr?cz dobrze widziane. Je?eli natomiast jest to rynek masowy, nazewnictwo powinno by? maksymalnie uproszczone i dostosowane do powszechnie znanych poj??.
 • Spójno?? – w obr?bie ca?ego serwisu powinni?my u?ywa? dok?adnie takich samych nazw, zarówno na poziomie samego s?owa, jak i jego pisowni. U?ywanie dwóch ró?nych poj?? dla jednego produktu (laptop/notebook, wersalka/kanapa), czy nawet ró?nice w pisowni (z ma?ej / wielkiej litery) mog? powodowa? zagubienie u?ytkowników.
 • Jednoznaczno?? – nale?y unika? sytuacji, gdy jedno poj?cie mo?e odnosi? si? do kilku produktów czy us?ug. Nazwy jednoznaczne i nie pozostawiaj?ce pola do domys?ów.
 • Systematyczno?? – poj?cia podzielone i rozmieszczone na stronie w logicznych, systematycznych grupach, a nazwy z danej grupy nawzajem ze sob? powi?zane.
Weryfikacji poprawno?ci stosowanego nazewnictwa mo?na przeprowadzi? za pomoc? eksperckiego audytu strony internetowej, który znajduje si? w ofercie webAdviser.

Dlaczego warto zleci? optymalizacj? zewn?trznej firmie?

Optymalizacja nazewnictwa przez wyspecjalizowan? zewn?trzn? firm? zawsze przynosi najlepsze efekty. Pozwala na spojrzenie „?wie?ym okiem” na tre?ci zawarte na stronie i ich weryfikacj? w oparciu o profesjonalne kryteria.

Korzystaj?c z nabytego do?wiadczenia profesjonalista jest w stanie w krótkim czasie wskaza? b??dy, czy niejasno?ci z punktu widzenia przeci?tnego u?ytkownika, a nie profesjonalisty znaj?cego dobrze bran?? i przede wszystkim stron?.

Co optymalizujemy?
 • Struktur? tre?ci
 • Tytu?y i nag?ówki
 • U?ywane poj?cia i zwroty
 • Mo?liwo?? szybkiego skanowania wzrokiem
 • U?ycie infografik, zdj??, grafik
Jak optymalizujemy?
 • Opieramy si? na profilu Twoich u?ytkowników i pod nich optymalizujemy tre??
 • Weryfikujemy u?ywane poj?cia
 • Wyró?niamy najwa?niejsze informacje
 • Optymalizujemy struktur? tre?ci w oparciu o najlepsze standardy web usability
Co otrzymasz?
 • Komplet zamówionych do zmiany tekstów
 • Teksty zmienione w oparciu o standardy web usability
 • Wizualizacje graficzne tekstów w tre?ci strony
 • Specyfikacja techniczna tekstów (wielko?ci i rodzaje czcionek, kolory itd.)
Twoje korzy?ci:
 • Dostarczenie kompletu zoptymalizowanych tekstów
 • Materia?y gotowe do natychmiastowego wdro?enia na stron?
 • Na ?yczenie klienta teksty mog? by? wpisane w html
 • Krótki czas dostarczenia i atrakcyjna cena
Ceny:
 • 600 - 3.000 z?
 • Cena zale?na od ilo?ci tekstów do optymalizacji
 • Czas wykonania od 7 do 21 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: