audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Projektowanie Projektowanie nowych serwisów


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?

Ci?g?e poprawianie, modyfikowanie i dodawanie funkcji do jednego rozwi?zania sprawia, ?e z czasem osi?gamy stan, który mo?na porówna? do spodni, w których ?at jest wi?cej ni? pierwotnego materia?u. Jasne jest przy tym, ?e nie wygl?da to ani dobrze, ani nie jest specjalnie odporne na uszkodzenia.

Dlaczego nowy serwis?

usability design
Analogiczna do powy?szej sytuacja zdarza si? bardzo cz?sto przy pracach nad stron? internetow?. W pewnym momencie osi?gamy bowiem stan, w którym znacznie prostszym, bardziej efektywnym i ta?szym rozwi?zaniem b?dzie zaprojektowanie i wdro?enie ca?kowicie nowego serwisu. Dzi?ki temu nie ogl?daj?c si? na zale?no?ci wynikaj?ce z przesz?o?ci mo?emy od podstaw zaprojektowa? rozwi?zanie na miar? obecnych i przysz?ych wyzwa? naszego biznesu.

Nowy serwis to równie? mo?liwo?? zastosowania nowych technologii, co pozwoli na wyprzedzenie konkurencji w oczach klientów. Zastosowanie innowacyjnych rozwi?za?, takich jak responsive design to nie krok, ale ogromny skok naprzód dla ka?dego serwisu. Nie jest on jednak cz?sto mo?liwy, przy wykorzystaniu przestarza?ych, trudnych w edycji rozwi?za?.

Co projektujemy?
 • Strony www od podstaw
 • Aplikacje internetowe
 • Interface'y u?ytkownika
 • ...oraz inne elementy wymagaj?ce wysokiego web usability
Jak projektujemy?
 • Opieramy si? na sprawdzonych rozwi?zaniach web design
 • Stosujemy hierarchizacj? celów strony, wspieraj?c te najwa?niejsze
 • K?adziemy szczególn? uwag? na intuicyjno?? i zrozumia?o??
 • Ca?y projekt jest na ka?dym etapie szczegó?owo konsultowany z klientem
Co otrzymasz?
 • Kompletn? specyfikacj? funkcjonaln? projektowanego serwisu
 • Szczegó?owy opis ka?dego elementu i ka?dej funkcjonalno?ci
 • Wizualizacje graficzne zaprojektowanych podstron
 • Rekomendacje w zakresie technicznego aspektu wdro?enia
Twoje korzy?ci:
 • Kompletna specyfikacja techniczna pozwalaj?ca na sprawne przeprowadzenie prac programistycznych
 • Wizualizacje graficzne prezentuj?ce docelowy wygl?d serwisu
 • Gwarancja najwy?szego poziomu u?yteczno?ci zaprojektowanego portalu
 • Pó?niejsze konsultacje ze strony programistów bez dodatkowych op?at
Ceny:
 • od 1.000 z?
 • Cena zale?na od wielko?ci i stopnia skomplikowania serwisu
 • Czas wykonania od 7 do 21 dni)
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: