audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Projektowanie Projektowanie uk?adu nawigacji


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Projektowanie uk?adu nawigacji

Na stronach internetowych rozró?niamy dwa typy u?ytkowników. Takich, którzy wchodz? na serwis w konkretnym celu oraz takich, którzy nie bardzo wiedz?, czego szukaj?. Rol? systemu nawigacji jest u?atwienie realizacji celu tym pierwszym oraz poprowadzenie tych drugich w taki sposób, aby wykonali czynno?ci, których oczekujemy.

Co to jest uk?ad nawigacji?

Uk?ad menu na stronie www Uk?ad nawigacji to inaczej pe?ny interfejs, system menu na stronie. Mo?na go równie? uto?samia? z map? strony, czyli stron? g?ówn? serwisu oraz uk?adem jej podstron. Dzi?ki systemowi nawigacji u?ytkownik mo?e trafi? w ka?de miejsce serwisu wybieraj?c poszczególne opcje w menu. Jest to szczególnie wa?ny element web design.

Wadliwy uk?ad spowoduje, ?e klient nie b?dzie w stanie znale?? szukanych informacji lub produktów i w efekcie opu?ci nasz? stron?. Badania u?yteczno?ci stron www wskazuj?, ?e internauci przeznaczaj? maksymalnie 20 sekund na poznanie uk?adu menu i znalezienie oczekiwanej informacji. Je?eli to si? nie uda, tracimy u?ytkownika, cz?sto bezpowrotnie.

Co projektujemy?
 • Intuicyjny system nawigacji oparty o najlepsze wytyczne z zakresu web design
 • ?cie?ki konwersji i ?cie?ki dotarcia do informacji
 • Nazewnictwo i hierarchi? elementów menu
 • Lokalizacj? menu w layoucie strony
Jak projektujemy?
 • Agregujemy elementy menu w logiczne grupy
 • Ustalamy hierarchi? elementów menu i eksponujemy te najwa?niejsze
 • Tworzymy use case'y
 • Maksymalizujemy intuicyjno?? i minimalizujemy konieczno?? my?lenia przez u?ytkownika
 • Projektujemy zgodnie z zasadami web design
Co otrzymasz?
 • Dokument z projektem funkcjonalnym uk?adu nawigacji na stronie
 • Drzewko mapy strony
 • Rekomendowane nazewnictwo poszczególnych kategorii
 • Graficzne ilustracje lokalizacji menu na stronie oraz innych punktów konwersji
Twoje korzy?ci:
 • Zoptymalizowany uk?ad nawigacji podnosz?cy u?yteczno?? ca?ego serwisu
 • Wi?kszy ruch na stronie, wzrost wska?nika pages/visit
 • Wi?kszy wspó?czynnik u?ytkowników powracaj?cych
 • Wzrost sprzeda?y lub innych oczekiwanych czynno?ci
Ceny:
 • 500 - 2.000 z?
 • Cena zale?na od wielko?ci i skomplikowania serwisu
 • Czas wykonania od 3 do 7 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: