audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Wdro?enie rekomendacji


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Wdro?enie rekomendacji

Oprócz badania u?yteczno?ci oraz projektowania zmian webAdviser oferuje równie? mo?liwo?? bezpo?redniego wprowadzania zmian do serwisów naszych klientów. Dzi?ki temu masz gwarancj?, ?e wszystkie rekomendacje zostan? wdro?one w oparciu o najbardziej wy?rubowane normy z zakresu web usability.

Rekomendacje w audycie u?yteczno?ci stron www

Nasza oferta sk?ada si? z elementów przydatnych zarówno dla firm, które chc? pracowa? na bazie swojego obecnego serwisu, jak równie? dla tych, które podejm? decyzj? o budowie od podstaw nowego serwisu www. Decyzja w tej sprawie powinna by? jednak podj?ta na podstawie raportu z bada? u?yteczno?ci, który okre?li zakres potrzebnych zmian oraz technologii na której oparta jest dana strona.

Wdro?enia, czyli przekuwanie projektów w rzeczywisto??
Dla kogo? Ile trwa badanie? Jaki jest koszt? Co otrzymam?
Wdra?anie rekomendowanych zmian Dla firm chc?cych wdro?y? na swojej stronie zmiany rekomendowane przez webAdviser Od 7 do 35 dni od 500 z? Wdro?enie rekomendacji zawartych w raporcie u?yteczno?ci
Tworzenie stron www Dla firm stworzy? od podstaw now? stron? www Od 7 do 45 dni od 700 z? Nowy, maksymalnie u?yteczny serwis www oparty o jeden z popularnych systemów CMS
Optymalizacja strony dla Google (SEO) Dla firm chc?cych zwi?kszy? liczb? u?ytkowników odwiedzaj?cych ich stron? www. 5-14 dni 500-1.500 z?/m-c Optymalizacj? kodu i tre?ci strony pod wybrane s?owa kluczowe, co prze?o?y si? na lepsz? pozycj? w wynikach wyszukiwania
Wybierz jedn? z opcji aby dowiedzie? si? wi?cej

Strony, na których wprowadzamy komplet zmian rekomendowanych w eksperckim audycie u?yteczno?ci automatycznie uzyskuj? certyfikat u?yteczno?ci webAdviser "dobra strona". Jest on dla ka?dego u?ytkownika gwarancj? wysokiego web usability strony.