audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Wdro?enie rekomendacji Optymalizacja strony dla Google


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Optymalizacja strony dla Google

U?yteczno?? strony internetowej to absolutnie najwa?niejszy czynnik decyduj?cy o sukcesie strony internetowej. Dzi?ki niej u?ytkownicy b?d? korzysta? z serwisu i do niego wraca?. Jednak aby pozyska? znacz?cy ruch, niezb?dne jest wysokie pozycjonowanie strony w Google - wyszukiwarce, z której korzysta prawie ka?dy polski internauta.

Na czym polega optymalizacja strony pod k?tem wyszukiwarki?

SEO optymalizacja strony Optymalizacja strony dla Google polega na dostosowaniu jej zawarto?ci w taki sposób, ?eby by?a jak najbardziej czytelna dla robotów wyszukiwarek. Wi?kszo?? z optymalizowanych elementów nie jest widoczna dla u?ytkowników (w uk?adzie graficznym czy w tre?ci strony) ale ma bardzo du?e znaczenie dla robotów.

Roboty wyszukiwarki Google (tzw. Googlebots) to miniprogramy, które przemieszczaj? si? ze strony na stron? za pomoc? odno?ników na nich odnalezionych i indeksuj? (czyli analizuj? i zapisuj?) zawarte na nich tre?ci. W zale?no?ci od wielu parametrów, stronom przyznawane s? rangi, które potem decyduj? o wy?wietlaniu w wynikach wyszukiwania dla konkretnej frazy.

Od czego zale?y pozycja strony w wynikach wyszukiwania Google?

Na to pytanie pe?nej odpowiedzi mog?oby udzieli? tylko kilkoro pracowników Google. Ca?y algorytm dzia?ania robotów jest tajemnic? firmy, ale Google udost?pnia du?o wskazówek, których stosowanie przynosi dobre rezultaty. Oto niektóre elementy, które powinny by? prawid?owo zoptymalizowane:

 • Prawid?owy dobór s?ów kluczowych i ich wyró?nienie w tek?cie
 • Odpowiednio skonstruowany tytu? i opis strony
 • Odpowiednie u?ycie nag?ówków h1, h2...
 • Plik z map? strony na serwerze hostingowym
 • Zastosowanie przyjaznych adresów url

Prawid?owa optymalizacja tych elementów w po??czeniu z zapewnieniem stronie odpowiedniej liczby linków zewn?trznych zawsze przyniesie pozytywne rezultaty w postaci wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Dlaczego warto?

Odpowiednio przygotowana dla robotów strona b?dzie widoczna wysoko w wynikach wyszukiwania. To znacz?co zwi?kszy ruch na stronie, a co za tym idzie zainteresowanie klientów naszymi produktami.

Podobny wynik mo?na oczywi?cie osi?gn?? za pomoc? p?atnych reklam Google adWords. Niestety koszty takiej kampanii s? nieporównywalnie wy?sze (p?acimy za ka?de klikni?cie), a jej zako?czenie wi??e si? zawsze ze znikni?ciem naszej strony z pierwszych pozycji.

Raz zoptymalizowana strona przy niewielkim nak?adzie si? i ?rodków b?dzie mog?a by? widoczna wysoko w wynikach wyszukiwania przez d?ugi czas, a jej w?a?ciciel nie b?dzie ponosi? kosztów za ka?de klikni?cie.

Optymalizacja pod Google jest tak?e jednym z elementów bada? u?yteczno?ci zwi?zanych w mniejszym stopniu z web usability, ale maj?cym kapitalny wp?yw na ruch w serwisie.

Co optymalizujemy?
 • Prawid?owo?? doboru s?ów kluczowych
 • Kod html strony, mi?dzy innymi metatagi, parametry linków itd.
 • Odpowiedni? konstrukcje tre?ci (np. hierarchiczno?? nag?ówków, struktury menu)
 • Opisy zdj?? i grafik
 • Map? strony (xml)
 • ...oraz inne elementy, które decyduj? o wysokiej pozycji strony w wynikach Google
Jak optymalizujemy?
 • Zgodnie ze stosowanymi w internecie standardami i wiedzy na temat algorytmu wyszukiwania Google
 • W oparciu o skuteczne narz?dzia badaj?ce kod strony
 • Przez pryzmat tematyki Twojej strony oraz fraz, pod którymi powiniene? by? wysoko pozycjonowany
Co otrzymasz?
 • Optymalizacj? strony internetowej pod wyszukiwark? Google
 • Zmiany zarówno na niewidocznym dla u?ytkownika kodzie html jak równie? na tekstach w ramach serwisu
 • Szanse na znacz?ce podniesienie swojej pozycji w wynikach wyszukiwania Google
Twoje korzy?ci:
 • Szanse na wy?sz? pozycj? na wynikach wyszukiwania w Google
 • Kod strony zoptymalizowany pod roboty wyszukiwarek
 • Kompletny kod html nie zawieraj?cy luk, które s? ?le oceniane przez wyszukiwarki
 • Atrakcyjna cena i krótki czas realizacji
Ceny:
 • 500-1500 z?
 • Cena zale?na wielko?ci optymalizowanego serwisu
 • Czas wykonania od 5 do 14 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: