audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Wdro?enie rekomendacji Tworzenie nowych serwisów


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?

Raz na kilka lat potrzebne jest ca?kowite od?wie?enie serwisu, znacznie powa?niejsze, ni? kilka kosmetycznych zmian. Z podobn? sytuacj? mamy do czynienia, gdy nalecia?o?ci z kolejnych usprawnie? i rozbudów staj? si? ci??kie do kontrolowania. W takim wypadku najlepszym rozwi?zaniem jest budowa od podstaw nowego serwisu.

Tworzenie serwisów www WebAdviser oferuje równie? tworzenie od podstaw stron internetowych opartych o najpopularniejsze systemy CMS. Projekt na ka?dym etapie, od koncepcji a? do finalnego uruchomienia jest konsultowany z klientem. Dzi?ki temu dostarczony produkt jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Ponadto nad ka?dym projektem czuwamy w zakresie jego u?yteczno?ci i optymalizacji pod k?tem wyszukiwarek internetowych. Dzi?ki temu masz gwarancj?, ?e otrzymujesz produkt najwy?szej jako?ci.

Ka?dy stworzony przez nas serwis uzyskuje automatycznie certyfikat u?yteczno?ci "dobra strona" przyznawany przez webAdviser.

Co wdra?amy?
 • Nowe serwisy internetowe spe?niaj?ce najbardziej wy?rubowane normy u?yteczno?ci
 • Oparte o najpopularniejsze na ?wiecie systemy CMS, jak WordPress, Typo3 czy Joomla
 • Przyjazne i atrakcyjne dla u?ytkowników
 • Proste do edytowania przez pó?niejszych administratorów
Jak wdra?amy?
 • ?ci?le trzymamy si? zaakceptowanych przez klienta projektów
 • W zale?no?ci od rodzaju zadania samodzielnie lub przy wspó?pracy z najlepszymi specjalistami
 • Ze sta?ym nadzorem specjalisty od web usability
 • Na ka?dym etapie wspó?pracujemy z klientem w zakresie oczekiwanych rezultatów
Co otrzymasz?
 • Nowy serwis internetowy zaprojektowany zgodnie z Twoimi wytycznymi i wdro?ony z najlepszymi zasadami web usability.
 • Certyfikat u?yteczno?ci "dobra strona" nadawany automatycznie ka?dej stworzonej przez nas stronie internetowej
Twoje korzy?ci:
 • Najwy?szej jako?ci serwis internetowy spe?niaj?cy wy?rubowane normy u?yteczno?ci
 • System CMS pozwalaj?cy na proste i samodzielne wprowadzanie zmian w serwisie
 • Certyfikat u?yteczno?ci "dobra strona" b?d?cy gwarancj? jako?ci dla Twoich u?ytkowników
 • Atrakcyjna cena i krótki czas wykonania
Ceny:
 • od 700 z?
 • Cena zale?na od wielko?ci serwisu oraz jego funkcjonalno?ci
 • Czas wykonania od 7 do 45 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: