audyty stron internetowych
webAdviser


oferta webAdviser Zobacz badania u?yteczno?ci Zobacz benchmarking Zobacz projektowanie Zobacz wdra?anie


home webAdviser.pl Oferta Wdro?enie rekomendacji Wprowadzanie zmian


Je?eli jeste? zainteresowany
napisz do nas
skontaktujemy si? z Tob?
Wprowadzanie zmian

Ostatnim etapem pracy nad popraw? strony jest wdro?enie rekomendowanych w raportach zmian. Na tym etapie niezb?dne jest prawid?owe wdro?enie optymalnych projektów zgodnie z zasadami web usability.

Wdra?anie zmian WebAdviser oferuje równie? mo?liwo?? implementacji zmian, które rekomendujemy w wynikach bada? u?yteczno?ci. Dzi?ki skorzystaniu z naszych us?ug macie Pa?stwo gwarancj?, ?e wszystkie rekomendowane przez nas zmiany zostan? wprowadzone zgodnie z zaleceniami i najlepszymi zasadami web usability.

Wdra?aj?c zmiany cz??? prac przeprowadzamy osobi?cie, a w cz??ci korzystamy z pomocy wspó?pracuj?cych z nami najlepszych specjalistów. Nad wszystkimi pracami czuwa ca?y czas ekspert od web usability. Wdro?enie rekomendowanych w raporcie u?yteczno?ci zmian na portalu gwarantuje jednocze?nie otrzymanie certyfikatu u?yteczno?ci "dobra strona" webAdviser.

Co wdra?amy?
 • Zmiany rekomendowane w przygotowanych przez nas raportach u?yteczno?ci
 • Zmiany systemów nawigacji
 • Nowe elementy i funkcjonalno?ci
 • Nowe dzia?y i sekcje
 • Zmiany sposobu prezentacji tre?ci
 • ...oraz inne elementy stron www
Jak wdra?amy?
 • ?ci?le trzymamy si? zaakceptowanych przez klienta projektów
 • W zale?no?ci od rodzaju zadania samodzielnie lub przy wspó?pracy z najlepszymi specjalistami
 • Pod sta?ym nadzorem specjalisty od web usability
 • Na ka?dym etapie wspó?pracujemy z klientem w zakresie oczekiwanych rezultatów
Co otrzymasz?
 • Wdro?enie rekomendowanych i uzgodnionych z Tob? zmian na stronie www
 • Bie??cy nadzór nad pracami specjalisty od web usability
 • Certyfikat u?yteczno?ci "dobra strona" dla Twojego serwisu internetowego po zako?czeniu wdro?enia
Twoje korzy?ci:
 • Pewno?? prawid?owego wdro?enia projektów zgodnie z najlepszymi zasadami web usability
 • Certyfikat "dobra strona" dla najbardziej u?ytecznych stron w polskim internecie (tylko po wdro?eniu wszystkich rekomendowanych zmian)
 • Krótki czas wykonania i atrakcyjna cena
Ceny:
 • od 500 z?
 • Cena zale?na od zakresu wymaganych zmian
 • Czas wykonania od 7 do 35 dni
 • Aby uzyska? dok?adn? wycen? prosimy o kontakt
Polecaj? nas: